友情链接: 成人电影 伦理电影在线观看 通辽新闻 通辽二手车辆 澳门新葡京游戏 澳门新葡京国际娱乐 澳门新葡京网址 澳门新葡京集团 澳门新葡京网 澳门新葡京官方网址 澳门新葡京官网 澳门新葡京娱乐场 澳门新葡京网站 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京官方网站 澳门新葡京国际 新葡京手机网站 新葡京手机网址 新葡京会员开户 新葡京会员注册 新葡京平台 新葡京代理 新葡京线路检测 新葡京导航 新葡京线路检测中心 新葡京手机游戏 新葡京手机开户 新葡京手机注册 新葡京开户 新葡京注册 新葡京免费开户 新葡京免费注册 线上新葡京 网上新葡京 新葡京游戏 新葡京国际娱乐 新葡京网址 新葡京集团 新葡京网 新葡京官方网址 新葡京官网 新葡京娱乐场 新葡京网站 新葡京娱乐 新葡京官方网站 新葡京国际 澳门新葡京手机网站 澳门新葡京手机网址 澳门新葡京会员开户 澳门新葡京会员注册 澳门新葡京平台 澳门新葡京代理 澳门新葡京线路检测 澳门新葡京导航 澳门新葡京线路检测中心 澳门新葡京手机游戏 澳门新葡京手机开户 澳门新葡京手机注册 澳门新葡京开户 澳门新葡京注册 澳门新葡京免费开户 澳门新葡京免费注册 澳门线上新葡京 澳门网上新葡京 三级伦理片 三级电影

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537
rozdział 5 STATUT

naglowek do strony internetowej  2020 1


Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne


Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego StowarzyszeniaDiabetykówsą:
- OddziałyWojewódzkie i Rejonowe;
- Oddziały Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe;
- Koła Terenowe.
- Oddziały i Koła terenowe mogą posiadać nazwy regionalne ustalone uchwałą
zarządu.
A/ Oddziały wojewódzkie i rejonowe
§ 46. 1. Powstanie oddziałów wojewódzkich i rejonowych, zatwierdza uchwałą Zarząd
Główny. Oddział rejonowy musi posiadać terenowe jednostki organizacyjne
w trzech powiatach lub dzielnicach dużych miast.
2. Władzami oddziału wojewódzkiego lub rejonowego są:
1)Walne Zebranie Delegatów;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału;
4) Sąd Koleżeński Oddziału;
3. Kadencja władz oddziału trwa 6 lat.
4. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
Walne Zebranie Delegatów
§ 47. 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego,
rejonowego.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Do kompetencjiWalnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działania oddziału zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji rewizyjnej
i sądu koleżeńskiego oddziału,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez zarząd oddziału, jego
komisję rewizyjną, sąd koleżeński lub członków,
4) wybór zarządu oddziału, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oddziału
i delegatów na KrajoweWalne Zebranie Delegatów,
5) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zebrania.
3. Postanowienia § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 48. 1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez zarząd oddziału nie żadziej niż
co sześć lat. Delegaci zachowują mandaty do następnego zebrania.

2. O terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania zarząd oddziału
zawiadamia na 20 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
§ 49. 1. NadzwyczajneWalne Zebrania Delegatów zwoływane jest:
1) na żądanie Zarządu Głównego,
2) na podstawie uchwały zarządu oddziału,
3) na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Zarząd oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego
miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
3. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
Zarząd oddziału wojewódzkiego i rejonowego
§ 50. 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i Rejonowego składa się z 7 do 21 członków
wybranych spośród delegatów lub innych członków PSD, o ile tak zadecyduje
zebranie. Organizacyjnie podlega bezpośrednio pod Zarząd Główny.
2. W przypadku ubycia członków zarządu, zarząd może uzupełnić skład drogą
kooptacji spośród delegatówlub innych członkówPSD.Uzupełnienie składu zarządu
drogą kooptacji nie może przekroczyć 50% początkowego składu zarządu.
§ 51. Do zakresu działania zarządu oddziału wojewódzkiego i rejonowego należy:
1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz uchwał i wytycznych
naczelnych władz Stowarzyszenia,
2) Uchwalanie planówdziałania oddziału oraz zatwierdzania sprawozdań z ich rea-
lizacji,
3) Decydowaniewsprawachmajątkowych i gospodarczychwramach posiadanej
osobowości prawnej,
4) Podejmowanie uchwał upoważniających prezydium do wystąpienia do sądu
o rejestrację w celu uzyskania osobowości prawnej,
5) Podejmowania decyzji w sprawach przedkładanych przez prezydium zarządu
oddziału,
6) ZwoływanieWalnych Zebrań Delegatów,
7) Powoływanie, rozwiązywanie i nadzór nad działalnością oddziałów powiato-
wych i kół zrzeszonych w oddziale wojewódzkim i rejonowym,
8) Powoływanie zarządów komisarycznych dla jednostek niższego szczebla,
9) Postanowienia § 32 ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 52. 1. Zarząd oddziałuwojewódzkiego i rejonowegowybiera spośród siebie prezydium
w składzie od 7 do 11 osób, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika
i członków, o ile walne zebranie nie ustali innego klucza.
2. Prezydium zarządu kieruje pracami oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami
zarządu.
3. Postanowienia § 32 ust. 2 i § 36 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Do obsługi pracy zarządu oddziałumoże otworzyć biuro oddziału, określając jego
regulamin.
Komisja rewizyjna oddziału
§ 53. 1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybranych
spośród delegatów lub innych członków PSD.
2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
3. Przepisy § 50 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 54. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) kontrola całokształtu działalności, awszczególności gospodarki Lnansowej od-
działu,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdania naWalnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działal-
ności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium zarządowi oddziału,
4) przedstawienie zarządowi oddziału i jego prezydium wniosków w sprawach
działalności oddziału,
5) kontrola pracy oddziałów powiatowych i kół towarzyszenia,
6) uchwalanie planów pracy i kontrola ich realizacji.
Sąd koleżeński oddziału
§ 55. 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych spośród delega-
tów lub innych członków PSD. Członkowie ze swego składu wybierają przewod-
niczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Postanowienia § 43 ust.2, § 45 ust. 1, §50 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 56. 1. Sąd koleżeński oddziału wojewódzkiego rozpatruje i rozstrzyga:
1) w I instancji sprawy członkowskie władz oddziału oraz niższych szczebli orga-
nizacyjnych, a dotyczące przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał organów
Stowarzyszenia, naruszenia zasad współżycia społecznego oraz spraw wynika-
jących z działalności Stowarzyszenia,
2) w II instancji odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich niższych szczebli or-
ganizacyjnych.
2. Sąd koleżeński sprawuje nadzór nadto nad działalnością sądów koleżeńskich niż-
szych szczebli organizacyjnych.
B/ Oddziały powiatowe
§ 57. 1. Oddział powiatowy, oddziałmiejski, oddziałmiejsko – powiatowy obejmuje dzia-
łaniem obszar administracyjny powiatu lub miasta na prawach powiatu grodz-
kiego.

2. Rolę oddziału powiatowego może także pełnić koło działające jako jedyne na
obszarze powiatu lub upoważnione przez inne koła z terenu powiatu, o ile zarząd
nie postanowi inaczej.
§ 58. 1. Do struktury, kompetencji organów i zasad działania mają odpowiednie zastoso-
wanie przepisy § 46 ust. 2-4, § 47-49, § 50 ust. 2-3 i § 51
2. Odpowiednie przepisy dotyczące działania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
mają zastosowanie w przypadku wyboru tych organów na szczeblu powiatu.
3. W przypadku nie powołania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego na szczeblu
powiatu, ich rolę pełnia organy szczebla wojewódzkiego lub rejonowego.