Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne


Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego StowarzyszeniaDiabetykówsą:
- OddziałyWojewódzkie i Rejonowe;
- Oddziały Powiatowe, Miejskie, Miejsko-Powiatowe;
- Koła Terenowe.
- Oddziały i Koła terenowe mogą posiadać nazwy regionalne ustalone uchwałą
zarządu.
A/ Oddziały wojewódzkie i rejonowe
§ 46. 1. Powstanie oddziałów wojewódzkich i rejonowych, zatwierdza uchwałą Zarząd
Główny. Oddział rejonowy musi posiadać terenowe jednostki organizacyjne
w trzech powiatach lub dzielnicach dużych miast.
2. Władzami oddziału wojewódzkiego lub rejonowego są:
1)Walne Zebranie Delegatów;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału;
4) Sąd Koleżeński Oddziału;
3. Kadencja władz oddziału trwa 6 lat.
4. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
Walne Zebranie Delegatów
§ 47. 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego,
rejonowego.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Do kompetencjiWalnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działania oddziału zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji rewizyjnej
i sądu koleżeńskiego oddziału,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez zarząd oddziału, jego
komisję rewizyjną, sąd koleżeński lub członków,
4) wybór zarządu oddziału, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oddziału
i delegatów na KrajoweWalne Zebranie Delegatów,
5) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zebrania.
3. Postanowienia § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 48. 1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez zarząd oddziału nie żadziej niż
co sześć lat. Delegaci zachowują mandaty do następnego zebrania.

2. O terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania zarząd oddziału
zawiadamia na 20 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
§ 49. 1. NadzwyczajneWalne Zebrania Delegatów zwoływane jest:
1) na żądanie Zarządu Głównego,
2) na podstawie uchwały zarządu oddziału,
3) na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Zarząd oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego
miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
3. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
Zarząd oddziału wojewódzkiego i rejonowego
§ 50. 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i Rejonowego składa się z 7 do 21 członków
wybranych spośród delegatów lub innych członków PSD, o ile tak zadecyduje
zebranie. Organizacyjnie podlega bezpośrednio pod Zarząd Główny.
2. W przypadku ubycia członków zarządu, zarząd może uzupełnić skład drogą
kooptacji spośród delegatówlub innych członkówPSD.Uzupełnienie składu zarządu
drogą kooptacji nie może przekroczyć 50% początkowego składu zarządu.
§ 51. Do zakresu działania zarządu oddziału wojewódzkiego i rejonowego należy:
1) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz uchwał i wytycznych
naczelnych władz Stowarzyszenia,
2) Uchwalanie planówdziałania oddziału oraz zatwierdzania sprawozdań z ich rea-
lizacji,
3) Decydowaniewsprawachmajątkowych i gospodarczychwramach posiadanej
osobowości prawnej,
4) Podejmowanie uchwał upoważniających prezydium do wystąpienia do sądu
o rejestrację w celu uzyskania osobowości prawnej,
5) Podejmowania decyzji w sprawach przedkładanych przez prezydium zarządu
oddziału,
6) ZwoływanieWalnych Zebrań Delegatów,
7) Powoływanie, rozwiązywanie i nadzór nad działalnością oddziałów powiato-
wych i kół zrzeszonych w oddziale wojewódzkim i rejonowym,
8) Powoływanie zarządów komisarycznych dla jednostek niższego szczebla,
9) Postanowienia § 32 ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 52. 1. Zarząd oddziałuwojewódzkiego i rejonowegowybiera spośród siebie prezydium
w składzie od 7 do 11 osób, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika
i członków, o ile walne zebranie nie ustali innego klucza.
2. Prezydium zarządu kieruje pracami oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami
zarządu.
3. Postanowienia § 32 ust. 2 i § 36 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Do obsługi pracy zarządu oddziałumoże otworzyć biuro oddziału, określając jego
regulamin.
Komisja rewizyjna oddziału
§ 53. 1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybranych
spośród delegatów lub innych członków PSD.
2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
3. Przepisy § 50 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 54. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) kontrola całokształtu działalności, awszczególności gospodarki Lnansowej od-
działu,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdania naWalnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działal-
ności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium zarządowi oddziału,
4) przedstawienie zarządowi oddziału i jego prezydium wniosków w sprawach
działalności oddziału,
5) kontrola pracy oddziałów powiatowych i kół towarzyszenia,
6) uchwalanie planów pracy i kontrola ich realizacji.
Sąd koleżeński oddziału
§ 55. 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych spośród delega-
tów lub innych członków PSD. Członkowie ze swego składu wybierają przewod-
niczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Postanowienia § 43 ust.2, § 45 ust. 1, §50 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 56. 1. Sąd koleżeński oddziału wojewódzkiego rozpatruje i rozstrzyga:
1) w I instancji sprawy członkowskie władz oddziału oraz niższych szczebli orga-
nizacyjnych, a dotyczące przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał organów
Stowarzyszenia, naruszenia zasad współżycia społecznego oraz spraw wynika-
jących z działalności Stowarzyszenia,
2) w II instancji odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich niższych szczebli or-
ganizacyjnych.
2. Sąd koleżeński sprawuje nadzór nadto nad działalnością sądów koleżeńskich niż-
szych szczebli organizacyjnych.
B/ Oddziały powiatowe
§ 57. 1. Oddział powiatowy, oddziałmiejski, oddziałmiejsko – powiatowy obejmuje dzia-
łaniem obszar administracyjny powiatu lub miasta na prawach powiatu grodz-
kiego.

2. Rolę oddziału powiatowego może także pełnić koło działające jako jedyne na
obszarze powiatu lub upoważnione przez inne koła z terenu powiatu, o ile zarząd
nie postanowi inaczej.
§ 58. 1. Do struktury, kompetencji organów i zasad działania mają odpowiednie zastoso-
wanie przepisy § 46 ust. 2-4, § 47-49, § 50 ust. 2-3 i § 51
2. Odpowiednie przepisy dotyczące działania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
mają zastosowanie w przypadku wyboru tych organów na szczeblu powiatu.
3. W przypadku nie powołania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego na szczeblu
powiatu, ich rolę pełnia organy szczebla wojewódzkiego lub rejonowego.