Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia


§ 67. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 2) wpływy z działalności statutowej,
3) darowizny i zapisy,
4) dotacje,
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) środki uzyskane ze zbiórek publicznych.
§ 68. 1. Gospodarka Lnansowa prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące oraz decyzje Zarządu Głównego.
2. Władze kół i oddziałów Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem
stowarzyszenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Zarząd Główny.
3. Majątek oddziałów/ kół rozwiązanych pozostaje własnością Stowarzyszenia,
a o jego wykorzystaniu decyduje zarząd szczebla nadrzędnego.
§ 69. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych i innych Stowarzyszenia składają
dwie osoby:
1) na szczeblu Zarządu Głównego – z listy upoważnionych uchwałą Zarządu Głów-
nego z członków prezydium Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Głównego
i pracowników Biura Zarządu Głównego,
2) na szczeblu oddziału – z listy upoważnionych uchwałą zarządu oddziału w tym
prezesa zarządu oddziału,
3) na szczeblu koła – z listy upoważnionych uchwałą zarządu koła w tym prezesa
zarządu koła.