友情链接: 成人电影 伦理电影在线观看 通辽新闻 通辽二手车辆 澳门新葡京游戏 澳门新葡京国际娱乐 澳门新葡京网址 澳门新葡京集团 澳门新葡京网 澳门新葡京官方网址 澳门新葡京官网 澳门新葡京娱乐场 澳门新葡京网站 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京官方网站 澳门新葡京国际 新葡京手机网站 新葡京手机网址 新葡京会员开户 新葡京会员注册 新葡京平台 新葡京代理 新葡京线路检测 新葡京导航 新葡京线路检测中心 新葡京手机游戏 新葡京手机开户 新葡京手机注册 新葡京开户 新葡京注册 新葡京免费开户 新葡京免费注册 线上新葡京 网上新葡京 新葡京游戏 新葡京国际娱乐 新葡京网址 新葡京集团 新葡京网 新葡京官方网址 新葡京官网 新葡京娱乐场 新葡京网站 新葡京娱乐 新葡京官方网站 新葡京国际 澳门新葡京手机网站 澳门新葡京手机网址 澳门新葡京会员开户 澳门新葡京会员注册 澳门新葡京平台 澳门新葡京代理 澳门新葡京线路检测 澳门新葡京导航 澳门新葡京线路检测中心 澳门新葡京手机游戏 澳门新葡京手机开户 澳门新葡京手机注册 澳门新葡京开户 澳门新葡京注册 澳门新葡京免费开户 澳门新葡京免费注册 澳门线上新葡京 澳门网上新葡京 三级伦理片 三级电影

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537
rozdział 6 STATUT

naglowek do strony internetowej  2020 1


Rozdział VI

Koła Stowarzyszenia


§ 59. Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia jest koło terenowe, obejmujące swym
zasięgiem działania daną branżę lub obszar miasta, dzielnicy, gminy itp.
§ 60. 1. Koło powstaje z woli jego założycieli, tj. co najmniej 10 osób, wyrażonej w postaci
zaprotokołowanej uchwały w trakcie zebrania założycielskiego i wybrania władz
koła. oddziały powiatowe,wojewódzkie i rejonowe udzielają pomocywzakładaniu
kół. Po zbadaniu zgodności sporządzonej na zebraniu założycielskim dokumen-
tacji ze statutem zarządy wojewódzkie uchwałą potwierdzą fakt powołania koła.
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nie przejmuje kół lub innych struktur będą-
cych częścią innych organizacji.
3. Władzami koła są:
1)Walne Zebrania Członków Koła;
2) Zarząd Koła;
3) Mogą być wybrane komisje rewizyjne.
A/Walne Zebrania Członków Koła
§ 61. 1. Walne Zebrania Członków Koła jest najwyższą władzą koła.
2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do zadańWalnego Zebrania Członków Koła należy:
1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności zarządu koła,
2) uchwalanie programu działania koła,
3) wybór zarządu koła w ilości określonej przez walne zebranie członków koła,
4) wybór delegatów na walne zebranie szczebla nadrzędnego w liczbie ustalonej
przez zarząd oddziałów z tym, że nie mniej niż jeden delegat na jedno koło,
5) przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 62. 1. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez zarząd nie rzadziej niż
co sześć lat.
2. Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i projekcie porządku obrad winno
być doręczone na 14 dni przed datą zebrania.
§ 63. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Koła może odbyć się w każdym czasie
i zwoływane jest przez zarząd koła z własnej inicjatywy, na wniosek władz
wyższego szczebla lub na wniosek 1/3 liczby członków koła.
B/ Zarząd koła
§ 64. 1. Zarząd koła,wybranywilości ustalonej przezwalne zebranie,wybiera spośród sie-
bie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. W przypadku zmniejszenia składu zarządu może on dokonać uzupełnienia
ilościowego drogą kooptacji spośród aktywnie działających członkówkoła lecz nie
więcej niż ½ składu zarządu.
3. Zarządymogą powołać prezydiumi utworzyć biuro zarządu koła, określając jego
regulamin.
§ 65. 1. Do zakresu działania zarządu koła należy:
1) kierowanie działalnością koła,
2) realizowanie uchwałWalnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał, regulami-
nów i wytycznych wyższych władz Stowarzyszenia,
3) opracowanie projektu planu działania, preliminarzy budżetowych, wniosków
i sprawozdań,
4) gospodarowanie środkami Lnansowymi koła i zarządzanie jego majątkiem,
5) przyjmowanie członków koła, stosowanie do uprawnień określonych w § 4,
10 i 11,
6) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
7) organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, prawnej i innej członkom
w zależności od potrzeb i posiadanych możliwości.
2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w kwartale.
§ 66. W sprawach nie uregulowanych statutem, a dotyczących kompetencji i działania
władz koła obowiązują przepisy uchwalane przez władze wyższego szczebla.