Rozdział VI

Koła Stowarzyszenia


§ 59. Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia jest koło terenowe, obejmujące swym
zasięgiem działania daną branżę lub obszar miasta, dzielnicy, gminy itp.
§ 60. 1. Koło powstaje z woli jego założycieli, tj. co najmniej 10 osób, wyrażonej w postaci
zaprotokołowanej uchwały w trakcie zebrania założycielskiego i wybrania władz
koła. oddziały powiatowe,wojewódzkie i rejonowe udzielają pomocywzakładaniu
kół. Po zbadaniu zgodności sporządzonej na zebraniu założycielskim dokumen-
tacji ze statutem zarządy wojewódzkie uchwałą potwierdzą fakt powołania koła.
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nie przejmuje kół lub innych struktur będą-
cych częścią innych organizacji.
3. Władzami koła są:
1)Walne Zebrania Członków Koła;
2) Zarząd Koła;
3) Mogą być wybrane komisje rewizyjne.
A/Walne Zebrania Członków Koła
§ 61. 1. Walne Zebrania Członków Koła jest najwyższą władzą koła.
2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do zadańWalnego Zebrania Członków Koła należy:
1) rozpatrywanie i ocena sprawozdań z działalności zarządu koła,
2) uchwalanie programu działania koła,
3) wybór zarządu koła w ilości określonej przez walne zebranie członków koła,
4) wybór delegatów na walne zebranie szczebla nadrzędnego w liczbie ustalonej
przez zarząd oddziałów z tym, że nie mniej niż jeden delegat na jedno koło,
5) przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 62. 1. Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez zarząd nie rzadziej niż
co sześć lat.
2. Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i projekcie porządku obrad winno
być doręczone na 14 dni przed datą zebrania.
§ 63. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Koła może odbyć się w każdym czasie
i zwoływane jest przez zarząd koła z własnej inicjatywy, na wniosek władz
wyższego szczebla lub na wniosek 1/3 liczby członków koła.
B/ Zarząd koła
§ 64. 1. Zarząd koła,wybranywilości ustalonej przezwalne zebranie,wybiera spośród sie-
bie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. W przypadku zmniejszenia składu zarządu może on dokonać uzupełnienia
ilościowego drogą kooptacji spośród aktywnie działających członkówkoła lecz nie
więcej niż ½ składu zarządu.
3. Zarządymogą powołać prezydiumi utworzyć biuro zarządu koła, określając jego
regulamin.
§ 65. 1. Do zakresu działania zarządu koła należy:
1) kierowanie działalnością koła,
2) realizowanie uchwałWalnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał, regulami-
nów i wytycznych wyższych władz Stowarzyszenia,
3) opracowanie projektu planu działania, preliminarzy budżetowych, wniosków
i sprawozdań,
4) gospodarowanie środkami Lnansowymi koła i zarządzanie jego majątkiem,
5) przyjmowanie członków koła, stosowanie do uprawnień określonych w § 4,
10 i 11,
6) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
7) organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, prawnej i innej członkom
w zależności od potrzeb i posiadanych możliwości.
2. Posiedzenia zarządu koła odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w kwartale.
§ 66. W sprawach nie uregulowanych statutem, a dotyczących kompetencji i działania
władz koła obowiązują przepisy uchwalane przez władze wyższego szczebla.