友情链接: 成人电影 伦理电影在线观看 通辽新闻 通辽二手车辆 澳门新葡京游戏 澳门新葡京国际娱乐 澳门新葡京网址 澳门新葡京集团 澳门新葡京网 澳门新葡京官方网址 澳门新葡京官网 澳门新葡京娱乐场 澳门新葡京网站 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京官方网站 澳门新葡京国际 新葡京手机网站 新葡京手机网址 新葡京会员开户 新葡京会员注册 新葡京平台 新葡京代理 新葡京线路检测 新葡京导航 新葡京线路检测中心 新葡京手机游戏 新葡京手机开户 新葡京手机注册 新葡京开户 新葡京注册 新葡京免费开户 新葡京免费注册 线上新葡京 网上新葡京 新葡京游戏 新葡京国际娱乐 新葡京网址 新葡京集团 新葡京网 新葡京官方网址 新葡京官网 新葡京娱乐场 新葡京网站 新葡京娱乐 新葡京官方网站 新葡京国际 澳门新葡京手机网站 澳门新葡京手机网址 澳门新葡京会员开户 澳门新葡京会员注册 澳门新葡京平台 澳门新葡京代理 澳门新葡京线路检测 澳门新葡京导航 澳门新葡京线路检测中心 澳门新葡京手机游戏 澳门新葡京手机开户 澳门新葡京手机注册 澳门新葡京开户 澳门新葡京注册 澳门新葡京免费开户 澳门新葡京免费注册 澳门线上新葡京 澳门网上新葡京 三级伦理片 三级电影

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/index.php:71) in /home/platne/serwer21710/public_html/diabetyk/libraries/joomla/session/session.php on line 537
rozdział 8 STATUT

naglowek do strony internetowej  2020 1


Rozdział VIII

Działalność gospodarcza


§ 70. 1. Wcelu uzyskania środkówna działalność statutową, Stowarzyszenie i jego terenowe
jednostki organizacyjnemogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) reklamy,
2) sprzedaży sprzętu medycznego,
3) działalności wydawniczej,
4) ochrony i proLlaktyki zdrowia poprzez edukację, sprzedaż usług oraz artykułów
przeznaczonych dla diabetyków
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej
formie.
§ 71. 1. Posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko.
2. Terenowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnejmogą pro-
wadzić działalność gospodarczą na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu
Głównego.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na dalszy
rozwój lub na cele statutowe Stowarzyszenia. 4. O przeznaczeniu uzyskanego dochodu decyduje wyłącznie jednostka organiza-
cyjna Stowarzyszenia, która dochód uzyskała.
§ 72. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega przepisom ogólnie obowiązu-
jącym.
§ 73. Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla stowa-
rzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.
W Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
wstosunku do jej członków, członkóworganówlub pracownikóworaz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powino-
wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli zwanych osobami bliskimi;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracow-
ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-
cich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji albo podmiotu;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarówlub usług od podmiotów,wktórych
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organówlub pracownicy oraz
ich osób bliskich.