Rozdział VIII

Działalność gospodarcza


§ 70. 1. Wcelu uzyskania środkówna działalność statutową, Stowarzyszenie i jego terenowe
jednostki organizacyjnemogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) reklamy,
2) sprzedaży sprzętu medycznego,
3) działalności wydawniczej,
4) ochrony i proLlaktyki zdrowia poprzez edukację, sprzedaż usług oraz artykułów
przeznaczonych dla diabetyków
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej
formie.
§ 71. 1. Posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko.
2. Terenowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnejmogą pro-
wadzić działalność gospodarczą na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu
Głównego.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na dalszy
rozwój lub na cele statutowe Stowarzyszenia. 4. O przeznaczeniu uzyskanego dochodu decyduje wyłącznie jednostka organiza-
cyjna Stowarzyszenia, która dochód uzyskała.
§ 72. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega przepisom ogólnie obowiązu-
jącym.
§ 73. Działalność Stowarzyszenia mieszcząca się w granicach określonych dla stowa-
rzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.
W Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
wstosunku do jej członków, członkóworganówlub pracownikóworaz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powino-
wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli zwanych osobami bliskimi;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracow-
ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-
cich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji albo podmiotu;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarówlub usług od podmiotów,wktórych
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organówlub pracownicy oraz
ich osób bliskich.